ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 

 

 

De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Artikel 1

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.AVC: Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastge-steld door de sVa /Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

 

2.CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956),zoals aange-vuld door het protocol van 1978.

 

3.Koerier: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseer-de af te leveren,waarbij het aflevertijdstip danwel de afleverter-mijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd,bij de opdracht wordt overeengekomen.

 

4.Zending: een zaak danwel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.

 

5.Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.

 

6.Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner danwel onderge-schikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.

 

7.Overmacht: omstandigheden,voor zover een zorgvuldig koerier deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een koerier de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

 

Artikel 2

Werkingssfeer

1.Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.

2.Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR,alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen genoemd in lid 1 van dit artikel.

 

Artikel 3

Verplichtingen van de koerier

1.De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de over-eengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.

2.Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde ver-plichting heeft de afzender het recht,onverminderd zijnrecht schadevergoeding te vorderen,de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.

3.De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengeko-men tijdstip dan wel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.

4.De artikelen 9 lid 3 en 13 lid 3 AVC inzake vertraging zijn niet van toepassing.

 

Artikel 4

Verplichting van de afzender

De afzender is verplicht ter voldoening aan douane-en andere for-maliteiten,welke vóór de aflevering van de zending moeten worden vervuld,de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

 

Artikel 5

Aansprakelijkheid van de koerier

Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar

1.Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd,is de koerier,behoudens overmacht,

verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal € 454 per zending.

Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco

2.Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestem-ming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen,tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd,is de koerier,behoudens overmacht,verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden: a.voor de schade aan de zending zelve maximaal € 454 per zending;

b.voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen wor-den van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal tweemaal de vracht.

Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Vertraging

3.Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip danwel na afloop van de

overeengeko-men termijn is,behoudens overmacht,de overeengekomen vracht niet verschuldigd.Reeds voldane vracht dient als onver-schuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade,niet zijnde schade aan de zending,heeft geleden,is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht. Indien de zending tevens beschadigd is,is de koerier behoudens overmacht bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zen-ding zelve tot maximaal € 454 per zending.

4.De last,zijn schade te bewijzen,rust op de afzender en/of geadresseerde.

5.Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij:

a.lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig b.de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid

van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bedient c.voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.

6.Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 van deze voorwaar-den niet van toepassing.

Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzichte van zijn aansprakelijkheid neergelegd in

Artikel 8: 1095 Burgerlijk Wetboek.

Op grond van artikel 8: 1102 Burgerlijk Wetboek is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoerovereenkomst bevat, wordt vastgelegd.

Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief. Op de koeriersvrachtbrief is naast de verwijzingsclausule naar deze voorwaarden, de tekst van artikel 5 letterlijk overgenomen.

 

Artikel 6

Arbitrage

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst kunnen worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek,gevestigd te ’s-Gravenhage.

Toelichting

Op initiatief van de in sVa / Stichting Vervoeradres samenwerkende

ondernemersorganisaties

EVO, Koninklijk Nederlands Vervoer, Nederlandsch

Binnenvaartbureau en Transport en Logistiek Nederland is een scheidsgerecht

in het leven geroepen onder de naam Stichting Arbitrage voor

Logistiek, Postbus 82118, 2508 EC ’s-Gravenhage, telefoon: 070 – 30 66

767, fax: 070 – 351 20 25, e-mail: sal@tmsbv.nl,

internet: www.arbitragelogistiek.nl

Indien men voor het beslechten van geschillen, voortvloeiende uit overeenkomsten waarop de

Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten van toepassing zijn, gebruik wenst te maken van dit scheidsgerecht kan men de volgende arbitrage-clausule opnemen in dergelijke overeenkomsten:

“Alle uit of in verband met de vervoerovereenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan arbitrage
overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek, gevestigd te ‘s-Gravenhage.
Voor zover de CMR op de onderhavige vervoerovereenkomst van toepassing is zullen arbiters dienovereenkomstig de CMR toepassen.”