Betalings Voorwaarden

 

 

 

 

 

Deze voorwaarden betreffende de betalingen van aan de vervoerder opgedragen vervoer-,opslag- en overige logistieke werkzaamheden, vastgesteld door Transport en Logistiek Nederland, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage op 1 oktober 1993, aktenummer 238.

Artikel 1
Betaling
1.De vracht en verdere op de goederen drukkende kosten zijn bij gefrankeerde zending opeisbaar op het moment dat de afzender/opdrachtgever devrachtbrief aan de vervoerder overhandigt, dan wel op het ogenblik dat de vervoerder de opdracht aanvaardt.
2.Indien ongefrankeerde zending is overeengekomen, is de geadresseerde bij inontvangstneming van de goederen verplicht de vracht, het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde en verdere op de goederen drukkende kosten te betalen; indien hij deze op eerste aanmaning niet voldeed, is de afzender/opdrachtgever hoofdelijk met hem tot betaling verplicht.
3.Indien de vervoerder – anders dan bij ongefrankeerde zending – op verzoek van de afzender-/opdrachtgever de vracht, het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde en verdere op de goederen drukkende kosten met betrekking tot het verrichte transport in rekening brengt bij de geadresseerde of een derde, blijft de afzender/opdrachtgever tot betaling van deze bedragen verplicht indien de geadresseerde of de derde deze op eerste aanmaning niet voldeed.
4.Indien de vervoerder een factuur zendt, is de debiteur verplicht deze binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
5.Facturen worden geacht door de debiteur te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien niet binnen acht dagen na factuurdatum de vervoerder een schriftelijk bezwaar heeft bereikt.
6.Indien de debiteur in verzuim is, is hij verplicht naast de hoofdsom de wettelijke rente te betalen.
7.Eventuele betalingen zullen vooreerst in mindering strekken op de vervallen rente en vervolgens op de hoofdsom.

Artikel 2
Compensatie
De afzender/opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke de vervoeder krachtens enige met hem gesloten overeenkomst in rekening brengt, tenzij de vervoerder de vordering schriftelijk heeft erkend.

Artikel 3
Incasso
1.De vervoerder is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso aan degene die gehouden is totbetaling in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van de hoofdsom, zijn eerst verschuldigd vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is en de vordering uit handen is gegeven.
2.Voor de omvang van de buitengerechtelijke kosten geldt de declaratie van de betreffende advocaat, deurwaarder of incassobureau als bewijs.

Artikel 4
Retentierecht
1.De vervoerder heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en documenten, die hij in verband met de vervoerovereenkomst onder zich heeft. Dit recht komt hem echter niet toe jegens een derde, indien hij op het tijdstip dat hij de goederen ten vervoer ontving, reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de afzender/opdrachtgever jegens die derde de goederen ten vervoer ter beschikking te stellen.
2.Tegenover de afzender/opdrachtgever of de ontvanger/geadresseerde kan de vervoerder het recht van retentie uitoefenen op goederen, gelden en documenten voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden terzake van het vervoer van de goederen.
3.Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.
4.De vervoerder kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de afzender/opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande vervoerovereenkomsten.
5.Zolang de goederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft de vervoerder het recht om van de afzender/opdrachtgever tevorderen, dat zekerheid gesteld wordt voor de vracht en alle vorderingen die hij ten laste van de afzender/opdrachtgever heeft of zal krijgen en heeft hij het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen, dan wel eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vordering tot het stellen van zekerheid is voldaan.
6.De vervoerder is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting als hierboven bedoeld, voortvloeit.

Artikel 5
Pandrecht
1.Alle goederen, documenten en gelden, welke de vervoerder uit welken hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken hem tot onderpand voor alle vorderingen, welke hij ten laste van de afzender/opdrachtgever of van de eigenaar heeft of mocht krijgen.
2.Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand in het openbaar dan wel door middel van onderhandse verkoop, indien hieromtrent overeenstemming is bereikt nadat de bevoegdheid tot verkoop is ontstaan.

Artikel 6
Vervangende zekerheid/uitstel van betaling
1.De schuldenaar kan zich nimmer tegenover de vervoerder beroepen op hem ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet
uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling, hetwelk de termijn van 14dagen overschreed.
2.Indien de afzender/opdrachtgever, dan wel een derde namens de afzender/opdrachtgever een onherroepelijke, door de vervoerder geaccepteerde bankgarantie stelt voor de in lid 5 van artikel 4 (opschorting) en lid 1 van artikel 5 (pand) bedoelde vorderingen, komen alle rechten die de vervoerder heeft volgens het bepaalde in artikel 4 (retentie en opschorting) en artikel 5 (pand) te vervallen.

Artikel 7
Adreswijzigingen
1.De afzender/opdrachtgever is verplicht de vervoerder op de hoogte te houden van het adres, waarop hij bereikbaar is.
2,Eventuele schaden, welke het gevolg zijn van het niet-nakomen door de afzender/opdrachtgever van de verplichting uit lid 1, komen nimmer ten laste van de vervoerder

Artikel 8
Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ‘Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden’